Veröffentlichungen

1978

 • Taalnoarm, ûnderwiis en frisistyk, in: Forslach fan de YSF-konferinsje mei as thema Hwat kin de frisistyk foar it ûnderwiis dwaan? s.l. [Stúdzjerjochting Frysk, Vrije Universiteit, Amsterdam], 8-11.

 

1982

 • Kontrastive analyse en Frysk taalûnderwiis, in: Pieter Breuker e.o., Bydragen ta de didaktyk fan it Frysk yn it fuortset ûnderwiis. Frysk Ynstitút RUG/AFUK, Grins/Ljouwert, 43-64.

 

1985

 • [Rezension von] Niels Danielsen, Erik Hansen and Hans Frede Nielsen (hrsg.), Friserstudier III (1983), It Beaken 47, 48-51.
 • t-Deletion before Suffix-Initial st in Modern West Frisian, NOWELE 5, 63-76 [= Niels Danielsen e.o., Friserstudier IV/V. Foredrag holdt ved Friserdagene i Odense 6. oktober 1983 og 5. november 1985. Odense Universitetsforlag, Odense (1986).]
 • Ferlytsing en syn njonkenkategoryen, in: Philologia Frisica Anno 1984. Fryske Akademy, Ljouwert, 131-150.
 • Is Midfrysk, Nijfrysk (be)beskje '(be)kleie' in spoekwurd? Tydskrift foar Fryske Taalkunde 1, 8-15.
 • [In Zusammenarbeit mit Siebren Dyk en Willem Visser; Rezension von] Nils Århammar et al., Miscellanea Frisica. In nije bondel Fryske stúdzjes, Tydskrift foar Fryske Taalkunde 1, 16-29.
 • [Rezension von] H.T.J. Miedema, Bolsward en Bolswarder namen, Tydskrift foar Fryske Taalkunde 1, 99-102.

 

1986

 • Jitris peashjou, Us Wurk 35, 140-144. [Reaktion auf: D.A. Tamminga, Twa wurdstúdzjes: pasier en peasjou, Us Wurk 35 (1986) 51-54]
 • De Fryske nammen foar de Asio Flammeus (Pontoppidan), Tydskrift foar Fryske Taalkunde 2, 12-20.
 • Sjerp en sjerp, Tydskrift foar Fryske Taalkunde 2, 49-56. [Reaktion auf: H.T.J. Miedema, De friese voornamen Seerp/Sjerp en Worp/Werp, Naamkunde 18 (1986) 19-28]
 • Taalsnipels. Wöchentliche Zeitungsbeiträge über die Westfriesische Sprache und Grammatik im Friesch Dagblad, 6.9.1986 - 10.7.1993.

 

1987

 • [In Zusammenarbeit mit Siebren Dyk; Herausgeber von] Ta de Fryske syntaksis. Fryske Akademy, Ljouwert.
 • 'Verb Second' en de 'imperativus pro infinitivo' in het Fries, TABU 17, 96-121.
 • It augmint yn gearsettingen fan it type VN, Tydskrift foar Fryske Taalkunde 3, 1-16.
 • Oer it ynfoegjen fan t/d tusken s/z en r, Tydskrift foar Fryske Taalkunde 3, 54-59.
 • [Rezension von] Martha van Wichen-Schol, Woddenboek fan et Westers, Friesch Dagblad (14-3-1987), 14.

 

1988

 • -fol, fol en de syntaksis fan mjitteoantsjuttingen, in: Siebren Dyk en Germen de Haan (hrsg.), Wurdfoarried en wurdgrammatika. In bondel leksikale stúdzjes. Fryske Akademy, Ljouwert, 74-114.
 • Wêrom brekt [o.] ta [wa]? Tydskrift foar Fryske Taalkunde 4, 48-53.
 • [fergnisje - feroartsje] in: Wurdboek fan de Fryske taal/Woordenboek der Friese taal 5. Fryske Akademy, Ljouwert.

 

1989

 • [In Zusammenarbeit mit László Marácz] Some Implications of I-to-C Movement in Frisian, in: Hans Bennis and Ans van Kemenade (eds.), Linguistics in the Netherlands 1989. Foris Publications, Dordrecht, 81-90.
 • [In Zusammenarbeit mit László Marácz] On the Position of Inflection in West Germanic, Working Papers in Scandinavian Syntax 44, 75-88.
 • A Note on the Typology of te-Infinitives in Frisian, NOWELE 14, 19-51.
 • Bywurden fan tiid op -s, Tydskrift foar Fryske Taalkunde 5, 1-32.
 • Ta Gysbert Japicx kryet, krie't (3 sg. praes. fan krite), Us Wurk 38, 127-134.

 

1990

 • Adjektiefnominalisatie in het Fries, Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap 9, 273-285.
 • Trijetiidwurdkonstruksjes, It Beaken 52, 59-95.
 • [In Zusammenarbeit mit Durk Gorter, Lammert G. Jansma und Jehannes Ytsma, Herausgeber von] Fourth International Conference on Minority Languages. Volume I: General Papers; Volume II: Western and Eastern European Papers. Multilingual Matters Ltd, Clevedon/Philadelphia.

 

1991

 • Expletive der and resumptive pro in Frisian, Leuvense Bijdragen 80, 61-80.
 • Komitativen, kongruïnsje en de struktuer fan ynfinityfsinnen, Tydskrift foar Fryske Taalkunde 6, 41-63.
 • [In Zusammenarbeit mit Rienk de Haan] Oer it ôfbrekken fan wurden yn it Frysk, It Beaken 53, 53-62.
 • Oer it beklamjen fan ferhâldingswurden yn it Frysk, it Hollânsk en it Ingelsk, Us Wurk 40, 67-103.

 

1992

 • Fering tu-Infinitives, North Sea Germanic Syntax and Universal Grammar, in: Volkert F. Faltings, Alastair G.H. Walker und Ommo Wilts (hrsg.), Friesische Studien I [= NOWELE, Supplement Vol. 8]. Odense University Press, Odense, 99-142.
 • In dei of trije: tusken leksikon en syntaksis, in: Philologia Frisica Anno 1990. Fryske Akademy, Ljouwert, 63-89.
 • Nijfrysk heardich, heurich, herrich, Nijheechdútsk heiter, Tydskrift foar Fryske Taalkunde 7, 1-6.
 • De mishipte autobiograaf - In tematyske analyse fan Jan Wybenga syn 'Moai waar en lange dagen', Hjir 21, 5-27.

 

1993

 • Ig-tiidwurden en g-tiidwurden, Us Wurk 42, 1-68.
 • Omkearing en efterhelling: ta de partikels werom en wer, Us Wurk 42, 85-102.
 • Ik woe ik ien zoepke hie: winskjende sinnen sûnder dat yn it Midfrysk, Tydskrift foar Fryske Taalkunde 8, 34-42. [Sonderausgabe für Prof. Dr. A. Feitsma bei Gelegenheit ihres 65. Geburtstages]
 • [In Zusammenarbeit mit Rienk de Haan] Morfologische problemen bij de lexicale uitbreiding van het Fries, in: Matthias Hüning en Ariane van Santen (Hrsg.), Morfologie in Leiden 1992 [= TABU 23, 1-2]. Groningen, 51-62.
 • [In Zusammenarbeit mit Rienk de Haan] Morfologyske tûkelteammen by de leksikale útwreiding fan it Frysk, It Beaken 55, 14-31.
 • [k - keunst] in: Wurdboek fan de Fryske taal/Woordenboek der Friese taal 10. Fryske Akademy, Ljouwert.
 • The split CP-hypothesis and the Frisian complementizer system. Unpublished paper, Fryske Akademy, Ljouwert.

 

1994

 • Pronouns and Case. On the distribution of Frisian harren and se 'them', Leuvense Bijdragen 83, 47-65.
 • In nijsgjirrige folchoarderbeheining yn it Frysk en it spjalten fan foarnamwurdlike bywurden, in: Philologia Frisica Anno 1993. Fryske Akademy, Ljouwert, 104-121.
 • [In Zusammenarbeit mit Peter M. Tiersma] Frisian, in: Johan van der Auwera and Ekkehard König (Hrsg.), The Germanic Languages. Routledge, London, 505-531.
 • [In Zusammenarbeit mit Klaas van der Veen, Durk Veenstra en Willem Visser] De ierappel op 'e souwe. De dialektgeografyske en fonologyske ûntjouwing fan it wurd ierappel yn it Frysk, It Beaken 56, 281-298.
 • Fering-öömrang gid(dat) 'feraftig (ei)', Nordfriesisches Jahrbuch 30, 155-170.
 • [Rezension von] Timothy Scott Parker, Modern North Frisian and North German. A Case Study in Language Variation and Language Change between Languages in Contact, Tydskrift foar Fryske Taalkunde 9, 65-71.

 

1995

 • Preposition Stranding and Resumptivity in West Germanic, in: Hubert Haider, Susan Olsen and Sten Vikner (Hrsg.), Studies in Comparative Germanic Syntax. [= Studies in Natural Language & Linguistic Theory, Volume 31] Kluwer, Dordrecht, 95-118.
 • Ta it stamlûd fan Nijfrysk húnje/hune, Tydskrift foar Fryske Taalkunde 10, 12-15.
 • Ta de ûntjouwing fan 'e genityf yn it Fering-Öömrang, Us Wurk 44, 69-108.

 

1996

 • Transitive pronouns and gender syncretism in Fering-Öömrang (North Frisian), NOWELE 27, 45-66.
 • [In Zusammenarbeit mit Karen H. Ebert] The progressive in West Frisian and North Frisian - similarities and areal differences, in: A Frisian and Germanic Miscellany. published in Honour of Nils Århammar on his Sixty-Fifth Birthday, 7 August 1996. Odense University Press, Odense.
 • [In Zusammenarbeit mit Willem Visser] De- en it-wurden yn it Frysk, Us Wurk 45, 55-78.
 • [In Zusammenarbeit mit Ph.H. Breuker und D. Gorter] Orientation in Frisian studies. Fryske Akademy, Ljouwert/Opleiding Fries, UVA, Amsterdam.

 

1997

 • The Syntax of Infinitives in Frisian. Dissertation, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Absolutely intensifying adjectives and the emphatic ending -e in North Frisian (Fering-Öömrang), West Frisian and other West Germanic languages, Us Wurk 46 [Dedicated to Bo Sjölin], 90-117.
 • Pro-drop, cliticering en voegwoordcongruëntie in het Westgermaans, in: Eric Hoekstra & Caroline Smits (hrsg.), Vervoegde voegwoorden. Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut nr. 9, Amsterdam, 68-86.

 

1998

 • Oer it ûntstean en de struktuer fan 'e 19de-ieusk Nijfryske konstruksje it drok praten hawwe, Us Wurk 47, 49-61.
 • R-ynfoeging yn it Wangereagersk, Us Wurk 47, 25-48.
 • Jampck ist en iette jampcker wirt it mecke: jitris oer it komôf fan Nijfrysk jamk, It Beaken 60, 1-14.
 • Fryske Wurdfoarming. Fryske Akademy, Ljouwert.

 

1999

 • Frysk fernimme as in a.c.i-tiidwurd, Us Wurk 48, 10-18.
 • In Westerlauwerskfryske wjergader fan Aldfrysk (hona) etsel '(hoanne)spoar', Us Wurk 48, 3-9.
 • It Frysk yn 'e deiboeken fan Lieuwe Jans de Jong (1825-1855), It Beaken, 61, 108-125.
 • [Ergänzung von] Peter Meijes Tiersma, Frisian Reference Grammar, Fryske Akademy, Ljouwert (1999).

 

2000

 • Sa en net oars of: waar vergelijking en ontkenning elkaar ontmoeten, in: Hans den Besten, Els Elffers, Jan Luif (Hrsg.), Samengevoegde woorden, voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar. Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam, 135-144.
 • The 'mass only' puzzle and the Frisian quantifier system, in: Helen de Hoop & Ton van der Wouden (Hrsg.), Linguistics in the Netherlands 2000. Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 119-131.
 • Ta de sterke eigenskipswurdbûging yn it Frysk, in: Philologia Frisica anno 1999, Fryske Akademy, Ljouwert, 110-126.
 • Ta Aldfrysk t(h)riuch njonken t(h)ruch 'per', Us Wurk 49, 114-120.

 

2001

 • Zu einem Problem der Frisistik: Der Übergang der Präs. Plur.-Endung -ath zu -a, in: Robert Peters, Horst P. Pütz & Ulrich Weber (Hrsg.), Vulpis Adolatio, Festschrift Hubertus Menke zum 60. Geburtstag. Winter, Heidelberg, 341-356.
 • [in Zusammenarbeit mit Nils Århammar, Volkert F. Faltings, Horst H. Munske, Oebele Vries, Alastair Walker und Ommo Wilts, Herausgeber von] Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Niemeyer, Tübingen.
 • Standard West Frisian, in: Horst Haider Munske et al. (Hrsg.), Handbook of Frisian/Handbuch des Friesischen. Niemeyer, Tübingen, 83-98.
 • An Outline History of West Frisian, in: Horst Haider Munske et al. (Hrsg.), Handbook of Frisian/Handbuch des Friesischen. Niemeyer, Tübingen, 722-734.
 • Comparative Aspects of Frisian Morphology and Syntax, in: Horst Haider Munske et al. (Hrsg.), Handbook of Frisian/Handbuch des Friesischen. Niemeyer, Tübingen, 775-786.

 

2002

 • Relativisation in Frisian, in: Patricia Poussa (Hrsg.), Relativisation on the North Sea Littoral. LINCOM Studies in Language Typology 07, LINCOM EUROPA, München, 63- 76.
 • It is sjesa gelegen: Presintative fersterking fan demonstrative ileminten yn it Westerlauwersk Frysk, it Sealtersk en oare talen, Us Wurk 50, 85-106.
 • Zum Suffix -lis, -els, -sel in der nordfriesischen Mundart von Föhr und Amrum: formale Aufspaltung, semantische Differenzierung und Übercharakterisierung, Nordfriesisches Jahrbuch 38, 193-210.

 

2003

 

2004

 • Friesisch im Sprachkontakt am Beispiel der niederländisch-nordfriesischen Transferenz, in: Horst Haider Munske (Hrsg.), Deutsch im Kontakt mit germanischen Sprachen. [Reihe Germanistische Linguistik. Band 248] Niemeyer, Tübingen, 55-75.
 • Westerlauwerskfrysk etymologysk grienmank (I), Us Wurk 53, 1-12.
 • Koai, koanjert, koait. Oer in skift nammen foar it tipelhoutsje, Us Wurk 53, 13-19.
 • Alles is fleurich, ik bin it mei. On the comitative particle mei in Frisian and its counterparts in the other Germanic languages, in: Leonie Cornips & Jenny Doetjes (Hrsg.), Linguistics in the Netherlands 2004, 114-124.
 • Einige sprachliche Bemerkungen zum Langenhorner Alexandriner, Nordfriesisches Jahrbuch 40, 117-122.
 • [Rezension von] It Frysk yn it nije Etymologisch woordenboek van het Nederlands: de kâns fersitten. Us Wurk 53, 144-160.

 

2005

 • Westerlauwerskfrysk etymologysk grienmank (II), Us Wurk 54, 184-194.
 • [Mitleser für das Friesische:] Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Amsterdam University Press, Amsterdam 2003-2009.

 

2006

 • Uwz âde Friezne tonge, de Halbertsma's jonges en andere genitiefconstructies in het Fries, Taal & Tongval (Themanummer 19: Het morfologisch landschap van het Nederlands), 96-114.
 • 'Versandete Präpositionen' (P-Wrap) und die Struktur der Partikelphrase im Nordfriesischen, Us Wurk 55, 1-47.
 • [In Zusammenarbeit mit Anna-Julia Meyer, Christine Mitchell und Yvonne Thiesen, Herausgeber von] Ludvig Holberg, Erasmus Montanus eder Rasmus Berg, auf Drelsdorfer Friesisch, in der Übersetzung von Peter Grünberg. Ålstråke/Estrikken 79, Fach Friesische Philologie / Nordfriesische Wörterbuchstelle der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
 • Westerlauwerskfrysk etymologysk grienmank (III), Us Wurk 55, 140-154.
 • [Rezension von] Jürg Fleischer, Die Syntax von Pronominaladverbien in den Dialekten des Deutschen. Eine Untersuchung zu Preposition Stranding und verwandten Phänomenen (Stuttgart 2002), in: Journal of Comparative Germanic Linguistics 9, 209-215.

 

2007

 • Dental mutation ('Dentalumlaut') in Frisian and other languages on the North Sea littoral, NOWELE 50-51, 43-62.
 • Wa is wa yn it Noardfrysk? Ta de ûntjouwing fan it freegjend foarnamwurd yn 'e Noardfryske tongslaggen, in: Philologia Frisica Anno 2005. Fryske Akademy, Ljouwert, 63-82.
 • Fragen zum Possessivpronomen im Fering-Öömrang (Nordfriesisch), Us Wurk 56, 89-113.

 

2008

 • 'Im Tone der Begeisterung'. Der friesische Odendichter Feodor Wieding (1791-1850), in: Nordfriesisches Jahrbuch 43, 105-114.
 • Suppleesje by tiidwurden yn it Eastfrysk: Sealtersk sjo - saach - blouked, Wangereagersk sjoo - blauket - blauket ('sjen'), Us Wurk 57, 120-140.

 

2009

 • Zwei nordfriesische Übersetzungen des Gleichnisses vom verlorenen Sohn in der Dialekterhebung von Coquebert de Montbret, Nordfriesisches Jahrbuch 44, 55-61.
 • Das älteste erotische Gedicht auf Nordfriesisch: Noch ein Stammbucheintrag von Harro Harring, Nordfriesisches Jahrbuch 44, 111-114.
 • Ta de Let-Aldwesterlauwerskfryske metatesis, It Beaken 70, 225-242.
 • Dat liket mar bêst! Evidinsjaliteit yn it Frysk, Us Wurk 58, 1-16.
 • Westerlauwerskfrysk etymologysk grienmank (IV), Us Wurk 58, 35-44.
 • [Herausgeber von] Boy Jacobsen, Die Weimarer Konversationen. Onnerreesingä aaf Freesk (1760), auerseetet voon Boy Jacobsen. Ålstråke/Estrikken 84. Fach Friesische Philologie / Nordfriesische Wörterbuchstelle der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
 • The AND + infinitive construction in the North Frisian-Low German-Danish language contact area, in: Alexandra N. Lenz, Charlotte Gooskens & Siemon Reker (Hrsg.)., Low Saxon Dialects across Borders - Niedersächsische Dialekte über Grenzen hinweg. [ZDL-Beiheft 138] Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 245-272.

 

2010

 • On the impersonal pronoun men 'one' in Modern West Frisian, Journal of Comparative Germanic Linguistics 13, 31-59.
 • (In Zusammenarbeit mit Willem Visser und Goffe Jensma; Herausgeber von) Studies in West Frisian Grammar. Selected Papers by Germen J. de Haan. Benjamins, Amsterdam/Philadelphia.
 • Die Kasusmarkierung von Eigennamen im Festlandnordfriesischen und in anderen westgermanischen Dialekten, in: Antje Dammel, Sebastian Kürschner & Damaris Nübling (Hrsg.), Kontrastive germanistische Linguistik. Teilband 2 Germanische Linguistik 206-209. Georg Olms Verlag, Hildesheim, 749-779.
 • Westerlauwerskfrysk etymologysk grienmank (V), Us Wurk 59, 101-120.

 

2011

 

2012

 • [Herausgeber von] Zwei halligfriesische Komödien von "Heinrichs" (Theodor Heinrich Fürchtegott Hansen).  Ålstråke/Estrikken 93. Fach Friesische Philologie / Nordfriesische Wörterbuchstelle der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
 • Better net te witten - Better as ik net wit. Us Wurk 61, S. 158-172.

 

2013

 • Nordfriesisch in Sankt Petersburg. Die friesischen Wörter bei Peter Simon Pallas (1787, 1789) und die friesische Übersetzung des Bacmeisterschen Aufsatzes (1786). Nordfriesisches Jahrbuch 48, 7-20.
 • Etwas über das anlautende w im Wiedingharder Friesisch. Nordfriesisches Jahrbuch 48 (2013), 93-97.
 • Initiator, Organisator, Inspirator. Albrecht Johannsens Bedeutung für die nordfriesische Sprache und Literatur. Nordfriesland 182, 24-27.
 • [Herausgeber von] Twenty-Nine Smiles for Alastair. Zum Abschied von Alastair G. H. Walker von der Nordfriesischen Wörterbuchstelle der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel am 4. Juli 2013. Estrikken/Ålstråke 94, Fach Friesische Philologie / Nordfriesische Wörterbuchstelle der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
 • Do seachdest der idd aardig wasted út ja. De twadde persoan doetiid iental fan 'e sterke tiidwurden yn it Frysk fan 'e jongerein. Us Wurk 62, 1-20.
 • Westerlauwerskfrysk etymologysk grienmank (VI). Us Wurk 62, 47-63.
 • Another Quantificational Variability Effect: The indefinite pronoun neemen 'no one' as a floating quantifier and as a negative adverb in Fering-Öömrang (North Frisian). Lingua 134, 194-209.
 • Salverda, tink? Ta de ûntjouwing fan it epistemyske tuskensintsje tink ik yn it Frysk. In: Hanno Brand et al. (Hrsg.), De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda. Fryske Akademy, Ljouwert, 449-461.

 

2014

 • Trennbare Verben im Nordfriesischen, insbesondere solche mit der Partikel VON. In: Philologia Frisica anno 2012. Fryske Akademy, Ljouwert, 207-242.
 •  [In Zusammenarbeit mit Geart Tigchelaar] kenna ~ kanna. The e/a Variation in Old Frisian and Its Modern Frisian reflexes. In: R.H. Bremmer Jr, Stephen Laker & Oebele Vries (eds.), Directions for Old Frisian Philology. [= Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 73] Rodopi, Amsterdam and New York, 185-200.
 •  As well as I can / As I best can / As best as I can — Some properties of potentiality equatives. In: Anita Auer & Björn Kohnlein (Hrsg.), Linguistics in the Netherlands 2014.Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 66-77.
 • Sa kâld net as juster. Eat oer scrambling yn it Frysk. Us Wurk 63, 115-154.
 • By de bare bult en oare distributive kwantifisearjende ferhâldingswurdkloften yn it Frysk. It Beaken 76, 261-285.

 

2015

 • Hö morr ho ströwer taant dä Lievä — Ein friesischer Stammbucheintrag von Johann Ernst Sibbers (1755). Nordfriesisches Jahrbuch 50, 171-174.
 • Altfriesisch allerwitweikes 'an allen Seiten' und ähnliche reduplizierende Infixbildungen im Nordfriesischen und im Niederdeutschen. In: Robert Langhanke (Hrsg.), Sprache, Literatur, Raum. Festgabe für Willy Dierck. Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld, 251-263. 
 • De hulde! en de heu! Twa ‘ûnbekende’ Fryske ôfskiedsgroeten. Skanomodu Y-Skrift (21.05.2015).
 • [In Zusammenarbeit mit Sven Ködel] Zwei westfriesische Beiträge zur Dialekterhebung von Coquebert de Montbret. Us Wurk 64, 49-56.
 • Tony Feitsma en de fernijing yn 'e frisistyk. In: Anne Tjerk Popkema, Lolke Folkertsma, Redbad Veenbaas, Alex Riemersma (Hrsg.), Wittenskip en Beweging. Skôgings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Tony Feitsma. Wijdemeer, Ljouwert, 17-22.
 • Vorigt ier. Skanomodu Y-Skrift (30.12.2015).
 • [In Zusammenarbeit mit Oliver Niebuhr] Pointed and plateau-shaped pitch accents in North Frisian. Laboratory Phonology 6, 433-468.
 • Geographische Adjektive und Einwohnernamen im Nordfriesischen: naiblinge, sahulme, muasemböör, wiks, stianoodsk, hüsemer. Us Wurk 64, 135-190.

 

2016

 • Frisian. In: Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen & Franz Rainer (Hrsg.), Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Vol 4. De Gruyter, Berlin/Boston, 2451-2465.
 • Theodor Heinrich Fürchtegott Hansen (1837-1923) - ein schreibender Semi-Sprecher des Halligfriesischen. In: Elmar Eggert & Jörg Kilian (Hrsg.), Historische Mündlichkeit. Beiträge zur Geschichte der gesprochenen Sprache. Lang, Frankfurt am Main, 225-245.
 • Beyond Do-Support and Tun-Periphrasis: The Case of Finite Verb Doubling in Karrharde North Frisian. Journal of Germanic Linguistics 28, 317-348.
 • [in Zusammenarbeit mit Wendy Vanselow, Franziska Böhmer & Mareike Böhmer] Textanalyse von Herrlich Jannsens Krischen Krul, in: Grete Köbernik (Hrsg.), Herrlich Jannsen, Krischen Krul. Ålstråke/Estrikken 103. Friesische Philologie / Nordfriesische Wörterbuchstelle der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 165-180.
 • So etwas im Helgoländischen (Nordfriesisch). Us Wurk 65, 175-189.

 

2017

 • Der Kuss reloaded. On the dialectology of 'kissing' in Frisian. Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik 77, 191-209.
 • [In Zusammenarbeit mit Lieselotte Anderwald; Herausgeber von] Enregisterment. Zur sozialen Bedeutung sprachlicher Variation. (Kieler Forschungen zur Sprachwissenschaft 8) Lang, Frankfurt am Main.
 • Wat is dêr yn? Wêze as posysjoneel tiidwurd yn gefallen fan FÊST KONTAKT yn it (âldere) Frysk. Us Wurk 66, 1-26.
 • Was ist der Plural von Milch? Lexikalische Plurale im Nordfriesischen und im Jütischen, in: Jana Krüger, Vivian Busch, Katharina Seidel, Christiane Zimmermann, Ute Zimmermann (Hrsg.), Die Faszination des Verborgenen und seine Entschlüsselung: – Rāđi sāR kunni. Beiträge zur Runologie, skandinavistischen Mediävistik und germanischen Sprachwissenschaft. [Reallexikon der Germanischen Altertumskunde – Ergänzungsbände 101] De Gruyter, Berlin, 169-192.
 • Frisian. In: Oxford Bibliographies in Linguistics. Ed. Mark Aronoff. Oxford University Press, New York.
 • Wrotte en wrame, wrotte en wrotte, wrotte en dwaan. Ferbale hendiadys yn it Frysk. Us Wurk 66, 128-147.
 • Jou dy no mar del. Weromwurkjend jaan as tiidwurd fan lichemsbeweging en fuortbeweging yn it Frysk. It Beaken 79, 2-26.

 

2018

 • Der Frisist Bo Sjölin (1931-2016). Nordfriesisches Jahrbuch 53, 221-228
 • Frisian genitives: from Old Frisian to the modern dialects. In: Tanja Ackermann, Horst J. Simon and Christian Zimmer.(Hrsg.), Germanic Genitives. (= Studies in Language Companion Series 193). Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 36-61.
 • Dåt iine kamt, dåt oudre gungt - Hu toochte am dåt dacht Fäägetååsch foon Herrlich Jannsen. In: Jürgen Kühl (Hrsg.), Klaar kiming. Festschrift für Thomas Steensen. Nordfriisk Instituut, Bräist, Bredstedt, 91-99.
 • De nije molke farsc ind fris, sa as se fenne kou komd is. Pronominaal slachte by stoffen yn it (âldere) Frysk. It Beaken 80, 2-21.
 • Zum Gebrauch des Verbs fu 'bekommen, kriegen' im Fering-Öömrang (Nordfriesisch). Us Wurk 67, 137-182.

 

2019

 • (in Zusammenarbeit mit Wendy Vanselow und Sinje Lornsen) Elise Heitmann - Pionierin der nordfriesischen Nachkriegsliteratur. Nordfriesisches Jahrbuch 54, 183-198.
 •  Gibt es im Nordfriesischen ein aus dem Dänischen entlehntes k-Suffix zur Bildung von Adjektivabstrakta? Us Wurk 68, 169-179.

 

2020

 • (in Zusammenarbeit mit Carolin Klöhn, Thede Thießen und Wendy Vanselow) Die halligfriesische Tranzferenz in den deutschsprachigen Briefen von Ipke und Angens. Nordfriesisches Jahrbuch 55, 113-148.