Dimasa / Kachari

Singha, Kh. Dhiren. 2007. An introduction to Dimasa phonology. Guwahati : DVS Publishers.