Paniya

Lawrence, S. Jean. 1979. Descriptive study of Paniya. (Doctoral dissertation, Annamalainagar: Annamalai University).

Nair, Somasekharan P. 1977. Paniya Bhasha. Kottayam: National Book Stall. viii+155pp.