Bangaru / Hayanavi

Khandelval, S.K. 1980. Bangaru boli ka bhashashastriya adhyayan. Delhi: Vani Prakashan

Sharma, N.C. 1968. Haryanavi Bhasha ka Udgam tatha Vikas. Hoshiarpur: Vishveshvaranand Vedic Research Institute

Singh, J.D. 1970. A Descriptive Grammar of Bangru. Kurukshetra: Kurukshetra University Press